Sienta

1. ที่ปรึกษาการขาย

ประจำสำนักงานใหญ่(ตลาดดอนกลาง),สาขาน้ำยืน,สาขาบุณฑริก,สาขาตระการพืชผล,สาขาพิบูลมังสาหาร และสาขาเดชอุดม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการซื้อขาย
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์รถยนต์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯอย่างมีคุณภาพ (ตามเงื่อนไขการขายและบรรลุเป้าหมายการขาย)
 • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง
 • ”ให้ความร่วมมือในกิจกรรม”การขายและการตลาด” อย่างเต็มที่

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

ประจำสำนักงานใหญ่(ตลาดดอนกลาง),สาขาน้ำยืน,สาขาบุณฑริก,สาขาตระการพืชผล,สาขาพิบูลมังสาหาร และสาขาเดชอุดม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจหลังการขายและหลังการซ่อม
 • จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้า
 • จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
 • เข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (พิมพ์ดีดสัมผัสได้)

3. พนักงาน Call Center

ประจำสำนักงานใหญ่(ตลาดดอนกลาง),สาขาน้ำยืน,สาขาบุณฑริก,สาขาตระการพืชผล,สาขาพิบูลมังสาหาร และสาขาเดชอุดม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • โทรศัพท์ติดตามลูกค้าและรับนัดหมายเพื่อเข้าตรวจเช็คระยะ
 • ประสานงานการแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน/ประจำเดือน
 • เข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (พิมพ์สัมผัสได้)

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom