ร่วมงานกับโตโยต้าดีเยี่ยม

1. ที่ปรึกษาการขาย

***ประจำสำนักงานใหญ่ (ตลาดดอนกลาง), สาขาน้ำยืน, สาขาบุณฑริก, สาขาตระการพืชผล, สาขาพิบูลมังสาหาร และสาขาเดชอุดม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการซื้อขาย
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์รถยนต์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯอย่างมีคุณภาพ (ตามเงื่อนไขการขายและบรรลุเป้าหมายการขาย)
 • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง
 • ”ให้ความร่วมมือในกิจกรรม”การขายและการตลาด” อย่างเต็มที่

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจหลังการขายและหลังการซ่อม
 • จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้า
 • จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
 • เข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (พิมพ์ดีดสัมผัสได้)

3. พนักงาน Call Center

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • โทรศัพท์ติดตามลูกค้าและรับนัดหมายเพื่อเข้าตรวจเช็คระยะ
 • ประสานงานการแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน/ประจำเดือน
 • เข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (พิมพ์สัมผัสได้)

4. พนักงานบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน

5. พนักงานการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานรับชำระจากลูกค้า, งานออกใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำบันทึกการรับเงินในระบบและสรุปยอดการรับเงินในแต่ละวัน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

6. ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานประจำวันตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานทั้งภายในแผนกและนอกแผนก

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (สามารถพิมพ์สัมผัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. ช่างเทคนิคยานยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการซ่อมรถยนต์ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ

 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านซ่อมบำรุงรถยนต์
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

8. ช่างซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการซ่อมสีและตัวถัง รถยนต์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง
 • มีความตั้งใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ

9. พนักงานล้างรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์และพื้นที่รับผิดชอบภายในแผนกให้สะอาดและพร้อมใช้เสมอ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน รักความสะอาด รักงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

10. แม่บ้านและคนสวน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานความสะอาด งานบริการ
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย รักความสะอาด รักงานบริการ

***สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด. 99 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 08-8811-1111 ต่อ 110

แกลเลอรี่ภาพ

แผนที่เดินทางบริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

Toyota Deeyiam Co., Ltd.
โชว์รูมรถยนต์ โตโยต้า ดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(Toyota Deeyiam Call Center)
Tel. 08-8811-1111
อีเมล์ toyotadeeyiam.ubon@gmailcom